I. Общи правила
1.1. Настоящите общи условия уреждат използването на интернет платформата www.nevadapamporovo.com, софтуерните приложения към нея и предлаганите чрез тях електронни услуги (наричани по-долу “Услуги” ).
1.2. Платформата www.nevadapamporovo.com се поддържа и управлява от „Невада 2000“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, 1434, кв. Симеоново, ул. Жасмин Nº 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG 175048088.
1.3. При използване на интернет платформата www.nevadapamporovo.com и предлаганите чрез нея услуги, между Потребителя на услуги и „Невада 2000“ ЕООД възникват договорни отношения, затова Потребителят следва да е пълнолетно лице според българското законодателство /навършило 18г./ и да се запознае внимателно с настоящите Общи условия.
1.4. Предмет на настоящите Общи Условия са предлаганите чрез платформата www.nevadapamporovo.com услуги – извършване от страна на Потребителя на резервация на настаняване в посочените в платформата места за настаняване съгласно условията, подробно описани във всяка конкретна оферта, както и извършване на резервация на допълнителни услуги – трансфер, изхранване, наем на ски оборудване и ски училище.
1.5. За да използва предлаганите чрез платформата www.nevadapamporovo.com услуги, Потребителят, чрез кликване с мишката на определеното за това място, преди финализиране на всяко запитване, резервация, следва да декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Финализирането на резервацията потвърждава, че Потребителят /заедно с всички придружаващи лица, включени в резервацията за ползване на същите услуги/, е запознат и е приел Общите условия.
1.6. Настоящите Общи условия са приложими, независимо от използваните от Потребителя устройство, операционна система, браузър или протокол.
1.7. Чрез платформата www.nevadapamporovo.com могат да бъдат предоставяни и електронни услуги, предлагани и поддържани от трети лица, по силата на сключен между тях и „Невада 2000“ ЕООД договор.
II. Промени в общите условия
2. „Невада 2000“ ЕООД има право едностранно да променя съдържанието на настоящите Общи условия. Всички промени, отразени в настоящите Общи условия, влизат в сила веднага след тяхното публикуване на www.nevadapamporovo.com.
III. Предоставяне на лични данни
3.1 При ползване на услуги чрез www.newadapamporovo.com, Потребителят попълва публикуваната на сайта форма за заявка, в която задължително предоставя следните лични данни: име и фамилия, валиден телефонен номер и валиден електронен адрес.
3.2 С изпращане на запитване за персонална оферта, чрез формата за контакт, публикувана в www.nevadapamporovo.com, Потребителят дава своето изрично съгласие ”Джи Ем Травъл“ ООД да съхранява и обработва предоставените от него данни, както и може да заяви съгласие за получаване на електронен бюлетин от www.nevadapamporovo.com с новини и събития, свързани с дестинацията и платформата, информация за специални оферти, промоционални игри и др.
IV. Условия за поръчка на услуги
4.1. Всяка резервация чрез платформата www.nevadapamporovo.com ще бъде счетена за акт за закупуване на съответната услуга - хотелско настаняване и/или ски услуги, обект на тази резервация.
4.2. За всяка резервация, направена чрез форма за контакт на платформата www.nevadapamporovo.com, Потребителят изпраща запитване чрез попълване на публикуваната форма.
4.3. В отговор на запитването, Потребителят получава електронно писмо, съдържащо информация относно конкретната оферта: възможността за предоставянето й в посочения от Потребителя период, вид и брой на резервираните стаи в избраното място за настаняване, вид хранене, цената на услугата, както и интернет адрес за промяна на някой/и от параметрите на заявените услуги.
4.4. Преди да извърши плащането, чрез интернет адрес-а за промяна на някой/и от параметрите на заявените услуги, Потребителят може да промени параметрите на заявените услуги. След изпращане на заявката с окончателните параметри на услугите, Потребителят получава ново електронно писмо с конкретната оферта по зададените параметри.
4.5. Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да проследи съответствието на всички заявени от него параметри, както и да заплати определената за услугата цена в сроковете и размера определен в конкретната оферта, както и да избере един от наличните начини (методи) на плащане, посочени по-долу в настоящите Общи условия.
4.6. В случай, че заявените услуги не бъдат заплатени в рамките на 48 часа от получаването на електронното писмо с конкретната оферта, същата се счита за оттеглена и направената резервация автоматично се анулира.
4.7. След извършване на плащането, на въведения от Потребителя адрес на електронна поща се получава Потвърждение на резервацията. Фактура за извършеното плащане Потребителя може да получи при настаняване /в оригинал/ и /или да му бъде изпратена по електронна поща при поискване.
V. Цени и заплащане
5.1. Цените, посочени в платформата www.nevadapamporovo.com са брутни, с включен в зависимост от услугата 9% или 20% ДДС, курортна такса и застраховка.
5.2. Общата цена, дължима от Потребителя за заявените от него услуги, се изчислява в зависимост от броя и вида на резервираните услуги, на броя ползващи ги лица /възрастни и/или деца/ и от актуалната ценова оферта за съответната услуга. В цените не са включени допълнителни такси и услуги, които не са упоменати при конкретната резервация и които се дължат на място /ако има такива/.
5.3. „Невада 2000“ ЕООД запазва правото си да променя цените и специалните оферти в платформата www.nevadapamporovo.com, в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.
5.4. Плащането се извършва в български лева по фиксинг на БНБ за деня.
VІ. Възможни начини (методи) на плащане
Разплащането може да се осъществи по следните начини:
6.1. Чрез банков трансфер
Плащането на резервацията трябва да се извърши най-късно в срока, посочен в електронното писмо с конкретната оферта, като в основанието за плащане, задължително се вписва дата на пристигане и име на Потребителя.
След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане или вносната бележка на електронен адрес: info@nevadapamporovo.com.
Чрез банков трансфер не могат да се плащат резервации, направени непосредствено преди датата на пътуването, за които плащането трябва да се осъществи в момента на резервацията.
VІІ. Резервация и настаняване. Анулации и промени. Неустойки
7.1 Резервации и настаняване
7. 1.1 Настоящите Общи условия задължават „Невада 2000“ ЕООД да осигури заявената и платена от Потребителя резервация на настаняване при посочените в нея условия.
7.1.2. Полето "Забележки" в резервационния формуляр няма задължителен характер за „Невада 2000“ ЕООД и всички желания на Потребителя, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.
7.1.3. За целта на резервацията, за деца се приемат само лицата, които нямат навършени 12 години към началната дата на ползването на услугите
7.1.4. В случай, че извънредни обстоятелства налагат „Невада 2000“ ЕООД да промени или анулира заявена и платена от Потребителя резервация на настаняване, „Невада 2000“ ЕООД уведомява Потребителя незабавно и Потребителят има право да избере една от следните алтернативи: 
а) да приеме настаняване в хотел от същата или по-висока категория, а при невъзможност и при настаняване в обект с по-ниска категория, да му бъде възстановена разликата между заплатената услуга и реалната цена; 
б) да анулира резервацията. В случай на анулиране на резервацията, поради извършени промени от страна на „Невада 2000“ ЕООД, заплатената от Потребителя сума подлежи на възстановяване в пълен размер, при условията и сроковете, определени по-долу.
7.2. Искания за анулация на платени резервации от страна на Потребителя се приемат само ако са извършени в писмен вид - по електронна поща на адрес info@nevadapamporovo.com

7.2.1. В случай на анулиране от страна на Потребителя на вече платена резервация или при непристигане/No-show/, „Невада 2000“ ЕООД възстановява заплатената от Потребителя сума след писмено поискване по електронна поща на адрес: info@nevadapamporovo.com. Заявлението трябва да съдържа: име и фамилия на Потребителя, номер на резервацията, банкови реквизити (банка, номер на сметката, по която да бъде преведена сумата, титуляр). В този случай Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума, след приспадане на неустойката за анулация /в случай, че такава се дължи/, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на писменото поискване.
7.2.2. Определени специални оферти, тип non-refundable / без възстановяване на сумата, не подлежат на анулация или промяна, като това изрично е упоменато на видно място в самите оферти.
7.2.3. В случай на анулиране в период, за който вече са влезли в сила неустойки, платената сума по резервацията, която е предмет на анулиране, се възстановява на Потребителя след приспадане на дължимата сума за неустойка и след приспадане на направените разходи за трансфери на суми по тази резервация.
7.2.4. При неспазване на условията за анулация по т.7.2.1 от настоящите Общи условия, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и дължимата неустойка (в случай,че такава се дължи) се възстановява от „Невада 2000“ ЕООД до 30 (тридесет) дни , считано от датата на анулацията/непристигането /No-show/,  по начина, по който Потребителят е направил своето плащане
7.3. Неустойки при анулации
7.3.1.Неустойки при анулация на платени резервации за хотелско настаняване са в зависимост от вида на резервацията: стандартна, резервация с невъзвръщаем депозит.
7.3.1.1. За стандартни резервации – Анулации без неустойка се правят до 15 дни преди датата на настаняване, след този срок се дължи неустойка в размер на 100% от дължимата сума или неустойка в размер на 100% от направеното авансово плащане. При непристигане/No-show/ се удържа 100% от дължимата сума или 100% от направеното авансово плащане.
7.3.1.2. За резервации с невъзвръщаем депозит – Като неустойка се удържа 100% от дължимата сума и/или преведения депозит. При непристигане / No-show/ се удържа 100% от дължимата сума или 100% от направеното авансово плащане.
7.4. Промени на платени резервации
7.4.1.Искания за промяна в параметрите на платени резервации от страна на Потребителя се приемат само ако са извършени в писмен вид - по електронна поща на адрес info@nevadapamporovo.com.
7.4.2. Екипът на www.nevadapamporovo.com ще направи всичко възможно да удовлетвори исканията на Потребителя за промяна на платена резервация, но не гарантира извършването й. Промени в платени резервации се извършват само при възможност и са валидни след получаване на писмено потвърждение на посочения от Потребителя електронен адрес.
7.4.3. При промяна в платена резервация е възможно да настъпят промени в цената на резервацията, съобразно новите условия. В този случай промяната в резервацията е валидна след извършване на допълнително заплащане от страна на Потребителя.
7.4.4. При промяна в параметрите на платени резервации, извършени непосредствено преди началната дата на предоставяне на резервираната услуга, когато срокът за анулация е изтекъл, промените могат да бъдат приравнени на анулация и на Потребителя да бъдат начислени съответните неустойки.